PRIVACYBELEID
Dit is het privacy beleid van GezondEffect, en wij zijn gevestigd aan Kokermolen 4, 3994 DG, Houten GezondEffect vinden het recht op privacy nummer 1 en hecht daarom veel waarde aan de privacy van mensen en wij zullen dan ook met jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken en indien jouw persoonsgegevens om redenen worden verplaatst, zullen wij, te allen tijde om jouw toestemming vragen. De persoonsgegevens blijven immers jouw eigendom.

GezondEffect is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij het I Feel Good traject of gelijkwaardig aan dit soort activiteiten/trajecten georganiseerd door GezondEffect. In onderstaand privacy beleid leggen wij het protocol vast, op welke wijze wij met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan dit privacy beleid goed door te lezen, zodat je op de hoogte bent welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarom.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Het begrip persoonsgegevens omvat alle gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan GezondEffect jou direct dan wel indirect identificeren.
De persoonsgegevens die wij van jou verwerken in het kader van jouw persoonlijke deelname aan een van de Vitaliteitstrajecten zijn:

Algemene categorieën persoonsgegevens:
Jouw contact- en identificatiegegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, foto, geboortedatum, geslacht, functie en bedrijf.
Eventueel elektronische gegevens, zoals automatisch verzameld bij het bezoeken van onze Website of App via jouw browser of mobiele apparaat, zoals bijvoorbeeld je IP of MAC-adres, door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken.
De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer je ons per e-mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten;
Alle andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.
Bijzondere categorieën persoonsgegevens:
Gezondheidsgegevens, zoals door jou verstrekt, bijvoorbeeld informatie over jouw gesprek-en trainingsdoelen en trainingsfrequentie, je lengte en gewicht, eventuele zwangerschap, ziekte, medicijngebruik of klachten over jouw gezondheid.
We verwerken alleen gezondheidsgegevens die jij vrijwillig aan ons verstrekt en alleen met jouw voorafgaande toestemming en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacy beleid. Je kunt je toestemming op elk gewenst moment weigeren of intrekken, zie het gedeelte over ‘Jouw rechten’ onderaan dit privacy beleid.
Wat wij doen met jouw gegevens
GezondEffect verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet, elk gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover GezondEffect reeds persoonsgegevens van jou in haar bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.
In veel gevallen ben je vrij om je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, wanneer je noodzakelijke gegevens niet aan ons verstrekt kun je mogelijk niet of niet volledig gebruikmaken van onze Diensten. Hieronder leggen wij uit wat de doeleinden zijn voor elke verwerking en op welke wettelijke grondslag dit berust.
Voor de uitvoering van onze overeenkomsten:
GezondEffect verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan haar Diensten, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van jouw Lidmaatschap. De persoonsgegevens die je in dit kader verstrekt worden verwerkt om jou de diensten te kunnen leveren die je van ons verlangt en om de (financiële) administratie te verzorgen. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van jou te behandelen.
Voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen:
GezondEffect verwerkt jouw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren.
Tot slot gebruikt GezondEffect jouw persoonsgegevens om haar bedrijfsactiviteiten te vergemakkelijken, om beleid en procedures uit te voeren en om haar in staat te stellen om zakelijke transacties te verrichten, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van de activa of bedrijfsactiviteiten van GezondEffect of een acquisitie, faillissement of soortgelijke gebeurtenis.
Op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming:
Op jouw verzoek kan GezondEffect de persoonsgegevens zoals omschreven in “bijzondere categorieën van persoonsgegevens” (zoals gegevens over jouw gezondheid of gegevens van strafrechtelijke aard) verwerken. Bijvoorbeeld indien je het belangrijk vindt dat wij op de hoogte zijn van jouw medische aandoening, indien je je abonnement wegens medische of strafrechtelijke redenen tijdelijk wil pauzeren of indien je op zoek bent naar een persoonlijk trainingsschema of persoonlijk voedingsadvies. We zullen je op dat moment ook informeren over het feit dat de gegeven toestemming op elk moment door jou kan worden ingetrokken en de manier waarop je dit kunt doen.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen:
GezondEffect verwerkt jouw persoonsgegevens zoals in dit privacy beleid omschreven ook om adequate bedrijfsadministratie bij te houden, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties of de rechter en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Delen van jouw persoonsgegevens
Alleen daartoe geautoriseerde werknemers binnen GezondEffect hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij GezondEffect.
Wij zullen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder jouw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven in dit privacy beleid.
Tot slot kan GezondEffect jouw persoonsgegevens openbaar maken aan publieke instanties indien dit noodzakelijk is in het kader van toepasselijke wettelijke verplichtingen.

Doorgifte van jouw persoonsgegevens
Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we jouw persoonsgegevens in de Europese Unie.
Je hebt het recht op een kopie van alle documentatie waaruit blijkt dat de juiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door een verzoek in te dienen via office@gezondeffect.nl.
Beveiliging van je gegevens
GezondEffect neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.
Daarnaast ondernemen we stappen om de toegang tot jouw persoonlijke gegevens te beperken tot die personen die toegang moeten hebben voor een van de doeleinden zoals vermeld in dit privacy beleid.
Bewaartermijnen
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit privacy beleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere:
De periode gedurende welke we een lopende relatie met je hebben (zoals jouw traject);
Of er sprake is van een wettelijke plicht waaraan GezondEffect onderworpen is; en
Of bewaring wenselijk of noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van onze algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

Cookies
Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken onder andere om te begrijpen hoe onze services worden gebruikt, om bugs en fouten bij te houden, onze services te verbeteren, aanmeldingen toe te staan, evenals voor gerichte marketing- en reclamedoeleinden. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door GezondEffect verwijzen wij je graag naar ons Cookiebeleid.

Social Media of andere websites
Onze Website bevat links naar websites van derden, bijvoorbeeld naar Twitter of YouTube. Als je deze links volgt, verlaat je onze Website. Hoewel deze externe websites met zorg worden geselecteerd, kan GezondEffect geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze organisaties. Raadpleeg daarom het privacy beleid van de website die je bezoekt voor meer informatie.
Jouw rechten
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, waaronder:
Recht op inzage, correctie en wissing van jouw persoonsgegevens:
GezondEffect onderneemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens correct zijn. Daarbij vragen wij jou ook om ervoor te zorgen dat wijzigingen in jouw persoonlijke omstandigheden (bijv. een adreswijziging, bankrekening) aan GezondEffect worden gemeld zodat wij ervoor kunnen zorgen dat je persoonsgegevens up-to-date zijn.
Je hebt het recht om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en om ons te verzoeken persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te blokkeren in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling. Voor het uitprinten van persoonlijke gegevens, mag door GezondEffect een kleine vergoeding van 2,50 Euro worden gevraagd.
Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, bijvoorbeeld wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, zullen wij jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).
Recht op dataportabiliteit:
Voor zover wij jouw persoonsgegevens verwerken basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, zoals bijvoorbeeld in geval van jouw Lidmaatschap, heb je het recht deze gegevens in een gestructureerde en gangbare vorm te verkrijgen, en indien technisch mogelijk door ons aan een andere verantwoordelijke te laten versturen.

Intrekken van toestemming:
Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons van jouw persoonsgegevens.

Recht van verzet:
Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Recht op beperking:
Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden heb je het recht van GezondEffect de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.

Recht van bezwaar:
Voor zover wij vertrouwen op ons gerechtvaardigd belang om jouw persoonlijke gegevens te verwerken als wettelijke grondslag, heb je het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en moeten we een einde maken aan deze verwerking, tenzij we gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor het gebruik die zwaarder wegen dan jouw privacybelang of indien verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Recht tot het indienen klacht:
Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens door ons in strijd met dit privacy beleid worden verwerkt.

Indien je een van jouw rechten wilt uitoefenen, klik dan hier.

Vragen of contact
Mocht je nog vragen hebben over dit privacy beleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met GezondEffect via onderstaande contactgegevens:

GezondEffect
Kokermolen 4
3994 DH Houten
e-mail: info@gezondeffect.nl

Wijzigingen privacy beleid
Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier voor jou relevant is, zorgen wij ervoor dat wij deze informatie ruim voor de wijziging aan jou kenbaar maken.